Recht op onvoorwaardelijke zorg

Bij ‘s Heeren Loo staat de visie op gezinshuizen centraal: ieder kind heeft het recht op onvoorwaardelijke zorg en een goede opvoeding om te kunnen groeien en ontwikkelen. Het biologische gezin wordt gezien als de ideale omgeving voor een kind om op te groeien, aangezien het de basis vormt voor psychische gezondheid en emotionele stabiliteit. Hier kan een kind zich verbinden, erbij horen, groeien en geborgenheid vinden. Bij voorkeur wordt een kind opgevoed door de eigen ouders, samen met broertjes en zusjes, te midden van familie en vrienden. Het biologische gezin is daarom het startpunt.

Om deze visie te realiseren, werken wij met een bouwstenenmodel dat ondersteuning op verschillende niveaus mogelijk maakt, variërend van preventieve zorg tot 24-uurs zorg. Gezinshuizen bieden een van de meest intensieve vormen van dienstverlening in dit model. Het concept van gezinshuizen is ontwikkeld met als uitgangspunt dat een zo normaal mogelijke opvoedingssituatie de beste kansen biedt voor een gezonde ontwikkeling van het kind. Als een kind niet langer thuis kan wonen, wordt opvang in een vervangende gezinssituatie zoals een gezinshuis gezien als het beste alternatief.

Wat is een gezinshuis?

Een gezinshuis is een kleinschalige vorm van jeugdhulp, georganiseerd vanuit een natuurlijk gezinssysteem. Gezinshuisouders bieden opvoeding, ondersteuning en zorg volgens het 24×7 principe aan in-huisgeplaatste kinderen en jongeren met intensieve en complexe hulpbehoeften als gevolg van traumatische ervaringen en/of complexe problematiek.

De jeugdigen die in een gezinshuis worden geplaatst, kunnen tijdelijk of langdurig niet bij hun ouders wonen vanwege deze problematiek. Ze worden onderdeel van het gezinsleven van de gezinshuisouder(s), waarbij de eigenheid van het gezin, het sociale netwerk, en het familienetwerk van de jeugdige worden erkend en betrokken.

Gezinshuisouders streven ernaar om de kinderen te laten profiteren van normale gezinsaspecten en bescherming. Vanwege de ervaringen en problemen van de jeugdigen is intensieve begeleiding en/of behandeling nodig. Een multidisciplinair team ondersteunt de jeugdigen, gezinshuisouder(s), en het netwerk van de jeugdige. Het gezinshuis biedt een veilige plek waar continu aandacht en steun worden geboden en normaliserende omgangsvormen worden gestimuleerd.

Het doel is aansluiting te vinden met het ‘gewone leven’ om herstel, groei en ontwikkeling te bevorderen, rekening houdend met de mogelijkheden en beperkingen van de jeugdige en zijn/haar gezinssysteem.

Lees andere bijzondere verhalen

Verhaal Cardea Foto 5

Pleegouders bedankt!

Het is de week van de pleegzorg. Een mooie week om pleegouders en gezinnen te bedanken voor hun belangrijke inzet. Dat wordt door organisaties en

Lees meer  

Help je mee pleegzorg-en gezinshouders werven?